سوال های پر تکرار در مورد کاکتوس:

سوال های پر تکرار در مورد کاکتوس: # مشاهدات: رشد کاکتوس متوقف، اما با لمس آن احساس میکنیم که کاملا پابرجا و استوار است. هیچ گونه حشره و آفتی هم در اطراف گیاه و یا در سطح خاک وجود ندارد. در بازدید از ریشه های آثاری که نشان دهد زمان تعویض است مشاهده نکردیم اما احتمال...