نحوه کاشت بنفشه آفریقایی

کاشت بنفشه آفریقایی بستر کاشت مناسب برای کاشت بنفشه آفریقایی مخلوطی از پیت، هوموس پیت، تراشه‌های پوست درخت سرو و کمپوست است. همچنین از خاكبرگ آماده موجود در بازار نیز میتوانید به عنوان محیط کشت استفاده کنید. توجه داشته باشید هیچگاه نباید برای پرورش این گل از خاک...