سوال های پر تکرار در مورد کاکتوس:

سوال های پر تکرار در مورد کاکتوس: # مشاهدات: رشد کاکتوس متوقف، اما با لمس آن احساس میکنیم که کاملا پابرجا و استوار است. هیچ گونه حشره و آفتی هم در اطراف گیاه و یا در سطح خاک وجود ندارد. در بازدید از ریشه های آثاری که نشان دهد زمان تعویض است مشاهده نکردیم اما احتمال...

گیاه پزشکی- آفات بنفشه آفریقایی

بیماری ها و آفات بنفشه آفریقایی : مهمترین بیماری های بنفشه آفریقایی منشاء ویروسی یا قارچی دارند. رطوبت زیاد موجب انتشار بیماری های قارچی می شود. اسیدی بودن خاك، نداشتن زهكشی مناسب و خیس شدن برگ ها این بیماری را شدت می دهد. در صورت مشاهده این تغییرات در گل بنفشه...