گیاه پزشکی- آفات بنفشه آفریقایی

بیماری ها و آفات بنفشه آفریقایی : مهمترین بیماری های بنفشه آفریقایی منشاء ویروسی یا قارچی دارند. رطوبت زیاد موجب انتشار بیماری های قارچی می شود. اسیدی بودن خاك، نداشتن زهكشی مناسب و خیس شدن برگ ها این بیماری را شدت می دهد. در صورت مشاهده این تغییرات در گل بنفشه...